လူမှုရေးထောက်ပံ့မှုများ

ဥပေဒျဖင့္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအားတည္ေထာင္ၾကပါစို႔ ဆိုသည့္စကားရပ္အတိုင္း တီအန္ဝိုင္ဥပေဒလုပ္ငန္း (ျမန္မာ)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရိွလူမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။

‘ဥပေဒ’ကိုကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ျပဌာန္းထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ဗဟုသုတနည္းပါးေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားရရိိွေနပါသည္။ တန္းတူမွ်တသည့္ ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ား၏ စည္းေႏွာင္မွဳထိန္းခ်ဳပ္မွဳတို႔ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးမွဳအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာ့ေမြ႕ေစရန္ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဥပေဒမ်ားကိုျပဳလုပ္ေစကာမူ ၄င္းတို႔အားျပင္ဆင္မွဳမရိွထားပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္မွားယြင္းေသာဥပေဒမ်ားကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဥပေဒေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း အမ်ားျပည္သူသို႔အသိ ေပးေၾကညာျခင္းတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာဘဝႏွင့္ စိန္ေခၚမွဳအသစ္မ်ားအားပံ့ပိုးမွဳျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ CSRလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားမွာေအာက္ပါအတို္င္းျဖစ္ပါသည္

၁။ ဥပေဒကိစၥရပ္မ်ားအားအခမဲ့ေဆြးေႏြးေပးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾကိဳတင္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားနည္းပါးပါသည္။ လူအမ်ားစုမွာ ေငြေၾကးျပႆနာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ကန္႔သတ္ထားသည့္အခြင့္အေရးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဥပေဒဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားအား ရယူရန္ကန္႔သတ္ထား ျခင္းခံရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ မိနစ္၃၀စာ ဥပေဒကိစၥရပ္မ်ားအားအခမဲ့ေဆြးေႏြးေပးျခင္းကို အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္းတြင္ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

၂။ အလုပ္သင္ပရိုဂရမ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သင္မ်ားအတြက္အခြင့္အလမ္းမွာ ကန႔္သတ္မွဳမ်ားရိွျပီး မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္စည္းကမ္းမ်ားအားေလ့က်င့္သင္ၾကားမွဳမွာလည္းလိုအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွတကၠသိုလ္မ်ားမွေက်ာင္းသားမ်ားအား အလုပ္သင္အျဖစ္လက္ခံေနျပီး လုိအပ္သည့္ စီးပြားေရးစည္းကမ္းမ်ားအားသင္ၾကားေပးျပီး ကုမၸဏီႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကိုလည္းမိတ္ဆက္ေပးပါသည္္။

စတင္တည္ေထာင္ သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၅၀တိတိအားလက္ခံခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
တကၠသိုလ္မ်ား- ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဒဂံုတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရိွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႏိုင္ငံရပ္ျခားအေတြ႕အၾကံဳရိွေစရန္ကူညီေပးေနပါ သည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လူငယ္စီးပြားေရးသမားမ်ားအား အလုပ္သင္အျဖစ္လက္ခံေနပါသည္။ ကိုေဘးတကၠသိုလ္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေႏြရာသီကာလႏွင့္အားလပ္ရက္ တိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားသံုးဦးမွေလးဦးအထိ ရံုးတြင္လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေစရန္ပူးေပါင္းထားရိွပါသည္။ GLIPမွႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အလုပ္သင္အျဖစ္လက္ခံခဲ့ပါသည္။ စတင္တည္ေထာင္ သည့္အခ်ိန္မွစ၍ (မတ္လ၂၀၁၉) ေက်ာင္းသားဦးေရ ၄၀တိတိအားလက္ခံခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

၃။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ဒဂံုတကၠသိုလ္တို႔အား MLDBေထာက္ပ့့ံေပးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ျပီးေသာ ဥပေဒ၊ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာမ်ားအား တစ္ေနရာတည္းတြင္ အလြယ္တကူမရွာေဖြႏိုင္ပါ။ ထို႔အျပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ျပန္ဆိုျခင္းမွာလည္း မ်ားမ်ားစားစားမရိွခဲ့ေသးပါ။ တီအန္ဝိုင္ဥပေဒကုမၸဏီ (ျမန္မာ)သည္ MLDB (Myanmar Law Data Base) (http://www.myanmarlawdb.com/law-and-regulation/) ကိုယင္းျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္အ တြက္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။