လက်တွေ့ခန်း

၁။ ဥပေဒေရးရာဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

ဥပေဒဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား။

ႏိုင္ငံျခားရင္္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမွဳဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ တရားဝင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳစည္းမ်ဥ္းမ်ားအ ရလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမိ်ဳး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွမွဳ စသည္တို႔အား သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား။

သေဘာတူညီမွဳစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုျခင္း။

ဖက္စပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ လုပ္ငန္းအခ်က္အလက္၊ အေရာင္းအဝယ္၊ ငွားရမ္းမွဳႏွင့္ အျခားေသာ စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း။

အျငင္းပြားမွဳအားေျဖရွင္းျခင္း

ကုန္သြယ္မွဳလုပ္ငန္းပါတနာ၊ ေျမရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာအား ေျဖရွင္းျခင္း၊ သတိေပးစားေရးသားေပးပို႔ျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားႏွင့္ ယင္းဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေၾကြးျမီေတာင္းခံေပးျခင္း။

ဥပေဒအၾကံေပးျခင္း

သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အျခားေသာဝန္ေဆာင္မွဳကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒအၾကံေပးျခင္း။
ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းသစ္ထူေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအတြက္ ဥပေဒအၾကံေပးျခင္း။
ODA ေကာ္မတီ၊ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းတို႔အား သုေတသနျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂။ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားေပးျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

ကုမၸဏီတည္ေထာင္ရန္လိုအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ခ်ဳပ္ဆိုေပးျခင္း၊ လုိအပ္သည့္ပံုစံ မ်ားအားရယူေပးျခင္း၊ တင္ျပေပးျခင္း၊ အစိုးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ ညိွႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ေပးျခင္းတို႔အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

 • မည္သည့္လုပ္ငန္းလုိင္စင္ကိုမဆိုေလွ်ာက္ထားေပးျခင္း (စည္ပင္လိုင္စင္၊ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ လိုင္စင္၊ အေသးစာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းလုိင္စင္)
 • အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ၏လုပ္ငန္းစဥ္အားေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးျခင္း။
 • အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒကို အေျခခံေသာ MIC ပါမစ္ႏွင့္ ၏လုပ္ငန္းစဥ္အားေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
 • လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ လုိင္စင္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပး ျခင္း။ (ဟိုတယ္လုပ္ငန္းလို္င္စင္၊ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းလုိုင္စင္)
 • ဒါရိုက္တာမ်ား၊ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ လိပ္စာမ်ားကဲ့သို႔ DICAတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာကိိစၥရပ္မ်ား ၏ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးျခင္း။

၃။ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား

 • အလုပ္ခန္႔ထားမွဳသေဘာတူညီမွဳစာခ်ဳပ္၊ လုပ္ငန္းခြင္စည္းမ်ဥ္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္းစာခ်ုဳပ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမွ ရပ္စဲအလုပ္ထုတ္ပယ္ျခင္းစာခ်ဳပ္မ်ား၊ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ခလစာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကဲ့သို႔ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား သံုးသပ္ေရးဆြဲျခင္း။
 • အလုပ္ခန္႔ထားမွဳသေဘာတူညီမွဳစာခ်ဳပ္၊ လုပ္ငန္းခြင္စည္းမ်ဥ္းကဲ့သို႔ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအားရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးျခင္း။
 • ဒါရိုက္တာမ်ားအားအလုပ္သမားဥပေဒအေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးျခင္း။
 • ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳအတြက္ ဥပေဒအၾကံေပးျခင္း။ ( လုပ္ငန္းခြင္သို႔ေနာက္က်၍ေရာက္ရိွလာမွဳ၊ တရားမဝင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မွဳတို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ား)
 • အလုပ္သမားရံုးႏွင့္ လူမွဳဖူလံုေရးရံုးႏွင့္ ညိွႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ေပးျခင္း၊ တင္ျပေပးျခင္း။
 • လုပ္ငန္းခြင္မွ အနားယူသည့္အခ်ိန္တြင္ ညိွႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
 • တရားမွ်တျခင္းမရိွဘဲ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္အသံုးခ်သည့္ ေငြေၾကးအလြဲသံုစားမွဳျပဳသည့္ အလုပ္သမား ထံသို႔သတိေပးအေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ျခင္း။
 • သပိတ္ေမွာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား။
 • အလုပ္သမားမ်ားအျငင္းပြားမွဳဥပေဒအရ တရားမမွဳကို္ယ္စားလွယ္၊ ခံုသမာဓိစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၄။ M&A ဝန္ေဆာင္မွဳ

 • ဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
 • သတ္မွတ္ထားသည့္ကုမၸဏီအားစံုစမ္းျခင္း၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူေပးျခင္း။
 • ရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းမွဳသေဘာတူညီမွဳစာခ်ဳပ္၊ ရွယ္ယာသေဘာတူညီမွဳစာခ်ဳပ္၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ား သေဘာတူညီမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းလႊဲေျပာင္းျခင္း သေဘာတူညီမွဳစာခ်ဳပ္တို႔အားခ်ဳပ္ဆိုေပးျခင္း။
 • M&Aအရ လုိအပ္သည္မ်ားကို တင္သြင္းေပးျခင္း။

၅။ အသိညာဏပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မွဳႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီးပြာေရးကိစၥမ်ား

 • မွတ္ပံုတင္အက္ဥပေဒအရ စာရြက္စာတမ္းတင္ျပျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
 • လုပ္ငန္းသံုးအမွတ္တံဆိပ္တုပသူအား သတိေပးအေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ျခင္း၊ ညိွႏွိဳင္းေဆြးေႏြးမွဳျပဳလုပ္ ျခင္း။(ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဥပေဒ၊ ဒီဇိုင္းဥပေဒ၊ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ)
 • အသိညာဏပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မွဳအခြင့္အေရးအားေဆြးေႏြးျခင္း။
 • အသိညာဏပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မွဳအခြင့္အေရးအားသုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း။
 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္။ ဒီဇိုင္းႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္တို႔အတြက္ စာရြက္စာတမ္းတင္ျပျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ အသိညာဏပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မွဳအရေပၚေပါက္ လာသည့္အျငင္းပြားမွဳမ်ားအားေဆြးေႏြးေပးျခင္း။

၆။ ဗီဇာဝန္ေဆာင္မွဳ

နထုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

၇။ ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မွဳ

ျမန္မာဘာသာမွ ဂ်ပန္ဘာသာသို႔/အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔
ဂ်ပန္ဘာသာသို႔/အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို႔

၈။ သုေတသနဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအားလက္ခံေဆာင္ရြက္၍ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ အစီရင္ခံပါသည္။

 • ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအား သုေတသနျပဳျခင္း
 • ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ စီးပြားေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးအား သုေတသနျပဳျခင္း
 • ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေျပာင္းေရြ႕လာသည့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားအား သုေတသနျပဳျခင္း

၉။ ဒါရိုက္တာဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ျပ႒ာန္းသည့္ ကုမၸဏီဥပေဒအရ ကုမၸဏီတြင္ ဒါရိုက္တာတစ္ဦးတည္းသာ ရိွရမည္။ ဒါရိုက္တာခန္႔အပ္ျခင္းအတြက္လည္းလုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

၁၀။ စေတာ့ရွယ္ယာဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ျပ႒ာန္းသည့္ ကုမၸဏီဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီဆိုသည္မွာ ျမန္မာကုမၸဏီ၏ ၃၅%ရရိွထားျခင္းကိုေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံမွ အဓိကအပိုင္းကို ရရိွထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမွ ၁၆%သာရွယ္ယာေပးမည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

11. 顧問契約

顧問契約とは、一定の時間内であれば、顧問料以外にお支払頂くことなくクライアントのご相談に対応いたします。費用や締結期間については毎月どの程度の業務量が生じそうか等をクライアントと事前に協議し、各社のご要望に応じて柔軟に内容を決めさせていただきます。
顧問契約の主なメリットとしては以下の5つが挙げられます。

 1. 顧問契約を締結させて頂いた場合、毎月一定額を頂くことから、案件ごとにご依頼頂く場合と比較して時間当たりの単価を低く設定させて頂き、費用を抑えることができます。
 2. 案件ごとのご依頼の場合には、違う種類の案件をご依頼頂くとその都度別途御見積や料金を要しますが、顧問契約の場合には一定時間以内はいかなる種類の案件にも対応いたします。
 3. 長期的な関係となることから、クライアントのことをよく知ることができるため、過去の経緯を踏まえてより当該クライアントに合った助言を行いやすくなります。
 4. トラブルが起こってからではなく、事前にご相談頂くことが増え、トラブルを予防できる可能性が高くなります。
 5. 顧問契約をご締結させて頂いたクライアントに対してのみ、毎月、最新の法令情報を記載したNewsletterをお送りいたします。

12. 社外取締役、監査役

近時、グローバル化に伴い、適切な監査役や社外取締役の設置の重要性が高まってきておりますが、適切な人材を見つけられないとの声も聞きます。
当事務所には、ASEAN各国の事情の通じ、かつ、法令上の知識が豊富な日本人弁護士が所属しております。そのため、ASEAN各国に事業を展開している企業や今後新たに支店や現地法人をASEANに設立することを検討している企業における社外取締役や監査役に適切な人物をご紹介させて頂くことが可能です。

13. 内部通報窓口

近時、ASEANの拠点においても雇用している従業員が増加し、内部通報窓口の設置を検討する企業が増加しています。しかし、内部の人材が当該窓口を担当したとしても適切な対応が採られないことが多く、外部に依頼することが望ましいです。しかし、外部においても現地語にまで対応する適切な依頼先を見つけることが難しいとの声を聞きます。
当事務所にては、日本人弁護士に加えて、現地の弁護士も多数所属しているため、内部通報窓口業務を受託した際には現地で働いている日本人のみならず、現地の方からの通報にも対応いたします。

案件実績

日系企業とミャンマー企業との間の売買契約書の作成
日系企業とミャンマー企業との間の業務委託契約書の作成
日系企業とミャンマー企業との間の合弁契約書の作成
日系企業とミャンマー企業との間の賃貸借契約書の作成
日系企業とミャンマー企業との間のローン契約書の作成
日系企業とミャンマー企業との間の守秘義務契約書の作成
日系企業とミャンマー企業との間のOEM契約書の作成
日系企業とミャンマー企業との間の建設契約書の作成
日系企業の雇用契約書、就業規則、賃金規程、出張規程の作成
IT業、コンサルタント業、不動産仲介業、不動産開発業、製造業、サービス業等の会社法に基づく現地法人又は支店の設立業務
投資法又は経済特区法に基づく投資許可取得業務
投資法に基づくエンドースメント取得業務
ミャンマーの土地のDD業務
ミャンマー企業の法務デューデリジェンス(DD)業務
日系企業とミャンマー企業との間の株式譲渡契約書の作成
公的機関から委託された調査報告書作成業務
各種ライセンスの取得、外資規制、汚職規制、情報保護法制等に関する調査報告書作成業務
労働者との間の紛争解決業務(交渉代行、労働紛争解決法に基づく各仲裁機関における代理人としての出席)
代金支払い等の義務を履行しない会社に対する警告書の送付及び民事裁判業務
刑事事件に巻き込まれた企業又は従業員の弁護業務
登記法に基づく商標登録業務
ミャンマー企業の調査業務
駐在者のstay permit取得業務
日系企業の会社清算業務
株主、取締役、定款、その他登記事項の変更業務
ミャンマー会社法に基づく株主総会開催及び議事録作成の支援業務
ミャンマー企業に対する投資スキームに関する法的助言及び必要書類及び必要な契約書の作成業務
ミャンマー企業からの債権回収代行業務
ミャンマー現地法人の常駐取締役業務
ミャンマー現地法人の株主業務
労働組合との交渉代行業務
独自定款作成業務
ミャンマー人個人の身元調査業務
取締役との間の委任契約書作成業務
技能実習生の送出し機関のライセンス申請代行業務
技能実習生又は特定技能の送出し機関との間の提携契約書作成業務
特定技能関連の法規制調査業務
日本語学校設立業務
特定技能、技能実習生関連の法的助言の提供及び当該事業を実施する際のスキームに関連する法的サポート

ကုန္က်စရိတ္

ကုန္က်စရိတ္ပံုစံသံုးမ်ိဳးရိွပါသည္။ အမွဳ၏အတိမ္အနက္ေပၚမူတည္၍ အေသးစိတ္အားေမးျမန္းေဆြးေႏြး ႏိုင္ပါသည္။

၁။ နာရီအလိုက္ဝန္ေဆာင္မွဳ

မိမိတို႔ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးမွဳအေပၚတြင္သာ က်သင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းစနစ္ႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား၊ အျငင္းပြားမွဳေျဖရွင္းျခင္းမ်ားကိုလည္းလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

၂။ သတ္မွတ္ခ်က္

အၾကမ္းဖ်င္းသိရိွျပီးေနာက္တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္အားေပးပို႔ျပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကုမၸဏီတည္ ေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသနျပဳျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းတို႔အား ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္အေပၚမူတည္ျပီး လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

၃။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ

တစ္နာရီလွ်င္အည္းဆံုးႏွဳန္းထားျဖင့္သာ ဝန္ေဆာင္မွဳစရိတ္အား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခအား ရယူပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးလုပ္ကုိင္လုိေသာနာရီေပၚမူတည္၍ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခအား သတ္မွတ္ ႏိုင္ပါသည္။

လစဥ္လတိုင္းလည္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ အမွဳသည္မ်ားအား ေနာက္ဆံုးထြက္ရိွသည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာမ်ားကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားလ်က္ရိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းဝန္ေဆာင္မွဳမ်ိဳးကို ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အစၥေရးႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ လည္းေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပါက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ စာခ်ဳပ္ဝန္ေဆာင္မွဳကိုသာမက ႏိုင္ငံတကာဝန္ေဆာင္မွဳကိုပါ ေပးအပ္လ်က္ရိွပါသည္။